Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 272/2014/B
BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 29 września 2014 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz §2 ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, §3, §4 pkt 5, §5 pkt 2, 3, 5 i 6 Uchwały Nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 16 maja 2012 r., poz. 2388) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 131/2014/B Burmistrza Gminy Kęty z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej zależna jest od liczby mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. i nie może przekroczyć iloczynu liczby mieszkańców oraz kwoty 100 zł, tj.:

jednostka pomocnicza liczba mieszkańców kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej
Dzielnica Nowe 
Miasto
8.822 do 882.200 zł
Dzielnica Podlesie 2.642 do 264.200 zł
Dzielnica Stare Miasto 7.645 do 764.500 zł
Sołectwo Bielany 1.925 do 192.500 zł
Sołectwo Bulowice 5.014 do 501.400 zł
Sołectwo Łęki 1.357 do 135.700 zł
Sołectwo Malec 1.350 do 135.000 zł
Sołectwo Nowa Wieś 3.363 do 336.300 zł
Sołectwo Witkowice 2.328 do 232.800 zł
Razem 34.446 do 3.444.600 zł

  ";

2) załączniku § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szacunkowy koszt realizacji proponowanego zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego nie może przekraczać kwoty, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, ustalonej zgodnie z ust. 3.”;

3) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenienie wraz z załącznikami do pobrania w pliku PDF


 

ZARZĄDZENIE NR 131/2014/B
BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz §2 ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, §3, §4 pkt 5, §5 pkt 2, 3, 5 i 6 Uchwały Nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 16 maja 2012 r., poz. 2388) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1.        Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Kęty konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami”, dotyczących wydzielonej części budżetu Gminy Kęty na 2015 rok, zwanej dalej „budżetem obywatelskim”.
 2.        Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 7 maja 2014 r. do dnia 20 października 2014 r. do godz. 24:00.


§ 2.

 1.        Celami konsultacji są:
  1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Gminą Kęty;
  2) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;
  3) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;
  4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 2.        Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:
  1) uzyskanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego;
  2) dokonanie przez mieszkańców Gminy Kęty, którzy w dniu głosowania ukończyli co najmniej 16 rok życia, wyboru zadań do budżetu obywatelskiego.


§ 3.

 1.        Planowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski ustalona zostaje do wysokości 3.444.600 zł.
 2.        2. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie uwzględniona, zgodnie z wynikiem konsultacji, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 skierowanym przez Burmistrza Gminy Kęty do Rady Miejskiej w Kętach.
 3.        3. Szczegółowe zasady przygotowania budżetu obywatelskiego w Gminie Kęty określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 4.

Zgłoszenie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie pisemnej, w okresie od dnia 7 maja 2014 r. do dnia 7 lipca 2014 r. do godz. 15:30, na formularzu zgłoszeniowym, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dokonana zostanie przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty z wykorzystaniem „Karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2015 rok”, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 6.

Wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego będzie możliwy w okresie od dnia 4 października 2014 r. do dnia 20 października 2014 r. do godz. 24:00 na karcie do głosowania:

1)      w wersji papierowej, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia, przekazanej do wyznaczonych punktów do głosowania, lub

2)      w wersji elektronicznej przez Internet, dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej pod adresem internetowym http://budzetobywatelski.kety.pl .


§ 7.

 1.        W ramach przeprowadzania konsultacji zostanie powołany Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem”, do którego Burmistrz Gminy Kęty zaprosi:

1) przedstawicieli Rady Miejskiej w Kętach;
2) przedstawicieli zarządów dzielnic i rad sołeckich;
3) przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych;
4) przedstawicieli przedsiębiorców działających na terenie Gminy Kęty;
5) pracowników Urzędu Gminy Kęty.

 1.        Przewodniczącym Zespołu, kierującym jego pracami, będzie Sekretarz Gminy Kęty.
 2.        W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu Przewodniczącego lub członka Zespołu, zastępują ich wskazane przez nich osoby.
 3.        Tryb pracy Zespołu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 5 do Zarządzenia.


§ 8.

Do zadań Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego należy:
1) Zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców;
2) Rozpatrywanie wniosków mieszkańców z prośbą o ponowną weryfikację oceny formalnej w razie negatywnego wyniku analizy możliwości realizacji zadania przez komórkę organizacyjną Urzędu Gminy  Kęty dokonanej z wykorzystaniem „Karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2015 rok”;
3) Sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego.

§ 9.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Sekretarz Gminy Kęty.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kęty.

§ 11.

Zarządzenie podlega publikacji poprzez:

1) zamieszczenie jego treści w dniu 29 kwietnia 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty, na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl oraz na stronie internetowej http://budzetobywatelski.kety.pl , a także poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęty;
2) przekazanie kopii zarządzenia do organów jednostek pomocniczych Gminy Kęty.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

Burmistrz Gminy Kęty

mgr Tomasz Bąk

 

Zarządzenienie wraz z załącznikami do pobrania w pliku PDF