Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Idea

Ideą budżetu obywatelskiego jest włączenie Mieszkańców w konsultacje dotyczące zadań budżetowych na 2015 rok, a przez to Ich świadome współdecydowanie o wydatkach z budżetu gminy. Celem konsultacji społecznych jest przede wszystkim jak najszerszy udział Mieszkańców w procesie zarządzania Gminą Kęty, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Powyższy proces będzie realizowany w kilku etapach, przede wszystkim poprzez umożliwienie wszystkim zgłaszanie pomysłów zadań, a następnie wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród Mieszkańców. Dzięki budżetowi obywatelskiemu uzyskana zostanie ważna informacja o występujących na obszarze Gminy Kęty problemach do rozwiązania.

Kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej zależna jest od liczby mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. i nie może przekroczyć iloczynu liczby mieszkańców oraz kwoty 100 zł, tj.:

jednostka pomocnicza liczba mieszkańców kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej
Dzielnica Nowe
Miasto
8.822 do 882.200 zł
Dzielnica Podlesie 2.642 do 264.200 zł
Dzielnica Stare Miasto 7.645 do 764.500 zł
Sołectwo Bielany 1.925 do 192.500 zł
Sołectwo Bulowice 5.014 do 501.400 zł
Sołectwo Łęki 1.357 do 135.700 zł
Sołectwo Malec 1.350 do 135.000 zł
Sołectwo Nowa Wieś 3.363 do 336.300 zł
Sołectwo Witkowice 2.328 do 232.800 zł
Razem 34.446 do 3.444.600 zł

  

BUDŻET OBYWATELSKI składa się z 4 etapów:

Etap I (od 7 maja do 7 lipca 2014 r.)

 


Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2015
 Zgłoszenie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie pisemnej w okresie od 7 maja do 7 lipca 2014 r. do godziny 15:30, na formularzu zgłoszeniowym, który należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kęty.

Formularz do pobrania:

wersja MS Word wersja Adobe PDF 

Etap II (od 8 lipca do 3 października 2014 r.)

 

Weryfikacja propozycji przez wydziały merytoryczne Urzędu Gminy. Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dokonana zostanie przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty z wykorzystaniem karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego.
W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej przez właściwą komórkę merytoryczną analizy, o której mowa w §5 zarządzenia, Sekretarz Gminy informuję wnioskodawcę o jej wyniku oraz o możliwości złożenia wniosku z prośbą o ponowną weryfikację, której dokonuje Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego.

Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego może pozytywnie rozpatrzyć wniosek, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem iż propozycja zadania objęta wnioskiem uzyskała pozytywny wynik analizy pod względem formalnym.

 

Etap III (od 4 do 20  października 2014 r.)

 

Głosowanie nad propozycjami Wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego będzie możliwy w okresie od dnia 4 października do 20 października 2014 r.  do godziny 24.00 na karcie do głosowania:

  • w wersji papierowej przekazanej do odpowiednich punktów do głosowania, których lista zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 15 września 2014 r., lub
  • w wersji elektronicznej przez Internet za pomocą formularza interaktywnego, dostępnego w okresie głosowania na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.2015.budzetobywatelski.kety.pl.

 

Etap IV (od 21 października do 15 listopada 2014 r.)

 

Wpisanie wybranych w drodze głosowania przedsięwzięć do projektu budżetu gminy Rekomendowane do realizacji, poprzez ich uwzględnienie w projekcie uchwały budżetowej, będą te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim.